In this community connections activity, join this parent (and other care providers)'s support circle to learn about online learning: challenges to parents and students. If you are a Tagalog speaking immigrant living in BC, you are welcome to join this free webinar.

 

Content Mga Tatalakayin
Support Circle for Parents and other Care Providers

 

  • Sharing of experiences related to current system of online learning and issues like time management, gadgets, internet connections and security.
  • Understanding your child’s response to pandemic and how you cope with the situation.
  • Steps to do as a result a joining and sharing & connecting with SD 36 as a community resource.
Cirkulong Suportahan Para sa Mga Magulang at Iba Pang Taga Pag-Alaga

 

  • Magbahagi ng inyong karanasan sa kasalukuyan sistemang “online learning” at mga isyung tulad ng:paglalaan ng oras, gadyet , internet koneksyon, at seguridad.
  • Pag-unawa ng reaksyon ng iyong anak sa pandemya at estratehiya para matulungan sila.
  • Inyong hakbang na gagawin para maisabuhay ang natutunan sa sharing at pakikipag-ugnayan sa Surrey School District 36 bilang resorse sa komunidad.

Date & Time
Pesta

December 04, 2020 (Friday) 5:00 PM - 7:00 PM Disyembre.04, 2020 (Biyernes) 5 ng Hapon - 7 ng Gabi

Location Lugar Online Workshop via Zoom; the invitation link will be sent after registration.
Online na talakayan gamit ang Zoom; Ipadadala ang imbitasyon matapos magpa rehistro.

Speaker
Magtatalakay o magsasalita

Au Ferrera, SWIS/ Multicultural Liaison, SD#36

Registration
Pagpapatala

 

Seats are limited. Registration is required. / Limitado ang upuan kinakailangan magpa-rehistro. Aurea Lucas 604-588-6869 ext. 242 / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Note Priority is given to Permanent Residents, Convention Refugees, Protected Persons, and Live-in Caregivers.
Ang pryoridad ay ibinibigay sa mga PR, taong nanganga-ilangan ng proteksiyon at mga taga pag-alaga.

We will contact you to validate your information and confirm the registration. Please have your Permanent Resident card or immigration documents available.
Makikipag-ugnay kami sa inyo upang mapatunayan ang iyong impormasyon at kumpirmahin ang pagrehistro. Mangyaring ihanda ang iyong Permanent Resident card o mga dokumento sa imigrasyon.

 

 

flyer image
diamond border
Sign up now to take the full advantage of online settlement services.
We offer free online settlement services to support immigrants in their settlement journey.