Learn about the importance of having a Will and how to prepare it. If you are a Tagalog speaking immigrant living in BC, join this free webinar.

 

Content: Mga Tatalakayin:
  • Importance of having a Will
  • Who can prepare a Will?
  • Understanding the common legal terms in wills
  • Frequently asked questions
  • Kahalagahan ng pagkakaroon ng Huling Habilin
  • Sino ang maaaring maghanda o gumawa ng mga Huling Habilin
  • Pag-unawa ng mga terminong kadalasang ginagamit sa Huling Habilin
  • Madalas na mga katanungan

Date:
Pesta:

October 02, 2020 (Friday) 5:00 PM – 7:00 PM Oktubre 02, (Biyernes) 5:00 ng Hapon – 7:00 ng Gabi

Speaker:
Magtatalakay o magsasalita:

Atty. Ferdinand Robes, Associate Lawyer

Registration
Pagpapatala

Aurea Lucas 604-588-6869 x 242 or Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Seats are limited. Registration is required. Limitado ang upuan kinakailangan magpa-rehistro.

Location Lugar:

Online Workshop via Zoom; the invitation link will be sent after registration.
Online na talakayan gamit ang Zoom; Ipadadala ang imbitasyon matapos magpa rehistro.

Note: Priority is given to Permanent Residents, Convention Refugees, Protected Persons, and Live-in Caregivers
Ang pryoridad ay ibinibigay sa mga PR, taong nanganga-ilangan ng proteksiyon at mga taga pag-alaga
We will contact you to validate your information and confirm the registration. Please have your Permanent Resident Card or immigration documents available.
Makikipag-ugnay kami sa inyo upang mapatunayan ang iyong impormasyon at kumpirmahin ang pagrehistro. Mangyaring ihanda ang iyong Permanent Resident card o mga dokumento sa imigrasyon.

 

 

diamond border
Sign up now to take the full advantage of online settlement services.
We offer free online settlement services to support immigrants in their settlement journey.