Learn about strategies to take the CELPIP Test. If you are a Tagalog speaking immigrant living in BC, you are welcome to join this free webinar.

 

Content Mga Tatalakayin
  • Brief description of CELPIP examination
  • Preparation strategies
  • Actual test taking strategies
  • Maikling paglalarawan ng pagsusuri sa CELPIP
  • Mga diskarte sa paghahanda
  • Tunay na mga diskarte sa pagkuha ng pagsusuri

Date & Time
Pesta

November 27, 2020 (Friday) 5PM - 7PM Nobyembre 27,2020 (Biernes) 5 Hapon –7 Gabi

Location Lugar Online Workshop via Zoom; the invitation link will be sent after registration.
Online na talakayan gamit ang Zoom; Ipadadala ang imbitasyon matapos magpa rehistro.

Speaker
Magtatalakay o magsasalita

Stephen Andrada – Project Coordinator, Western Community College

Registration
Pagpapatala

Seats are limited. Registration is required. Limitado ang upuan kinakailangan magpa-rehistro.

Letty Young 778-656-0745 or Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Note Priority is given to Permanent Residents, Convention Refugees, Protected Persons, and Live-in Caregivers.
Ang pryoridad ay ibinibigay sa mga PR, taong nanganga-ilangan ng proteksiyon at mga taga pag-alaga.

We will contact you to validate your information and confirm the registration. Please have your Permanent Resident card or immigration documents available.
Makikipag-ugnay kami sa inyo upang mapatunayan ang iyong impormasyon at kumpirmahin ang pagrehistro. Mangyaring ihanda ang iyong Permanent Resident card o mga dokumento sa imigrasyon.

 

 

flyer image
diamond border
Sign up now to take the full advantage of online settlement services.
We offer free online settlement services to support immigrants in their settlement journey.