Learn about the taxation system in Canada and how filing taxes changed during COVID-19. If you are a Tagalog speaking immigrant living in BC, you are welcome to join this free webinar.

 

Content: Mga Tatalakayin:
  • Taxation system in Canada
  • Importance and benefits of filing Tax
  • Changes in filing during COVID-19
  • Frequently asked questions
  • Ang Sistema ng pagbubuwis sa Canada
  • Kahalagahan at benepisyo ng pagsusumiti ng Buwis
  • Mga pagbabago sa pagsumite sa panahon ng COVID-19
  • Madalas na katanungan

Date:
Pesta:

February 5, 2021 (Friday) 5:00 PM – 7:00 PM
Pebrero 5, 2021 (Biyernes) 5:00 ng Hapon – 7:00 ng Gabi

Speaker:
Magtatalakay o magsasalita:

Laura Ocampo, Community Tax Volunteer

Registration
Pagpapatala

Aurea Lucas 604-335-9685 or Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Seats are limited. Registration is required.
Limitado ang upuan kinakailangan magpa-rehistro.

Location Lugar: Online Workshop via Zoom; the invitation link will be sent after registration.
Online na talakayan gamit ang Zoom; Ipadadala ang imbitasyon matapos magpa rehistro.
Note:

Priority is given to Permanent Residents, Convention Refugees, Protected Persons, and Live-in Caregivers
Ang pryoridad ay ibinibigay sa mga PR, taong nanganga-ilangan ng proteksiyon at mga taga pag-alaga


We will contact you to validate your information and confirm the registration. Please have your Permanent Resident Card or immigration documents available.
Makikipag-ugnay kami sa inyo upang mapatunayan ang iyong impormasyon at kumpirmahin ang pagrehistro. Mangyaring ihanda ang iyong Permanent Resident card o mga dokumento sa imigrasyon.

 

 

flyer image
diamond border
Sign up now to take the full advantage of online settlement services.
We offer free online settlement services to support immigrants in their settlement journey.