Join us to learn how to start saving for RRSP and TFSA. If you are a Vietnamese speaking immigrant living in BC, you are welcome to join this free webinar.

 

Content: Nội dung:
  • The benefits of creating RRSPs and TFSAs
  • How to choose the right account
  • The different kinds of RRSPs and TFSAs
  • Update about mortgage financing solutions
  • Lợi ích khi sử dụng RRSP và TFSA
  • Làm thế nào để chọn tài khoản phù hợp
  • Các loại tài khoản RRSP và TFSA khác nhau
  • Cập nhật về các gói tài chính vay mua nhà

Date:
Thời gian:

Friday, December 10, 2021, 7:00 PM – 9:00 PM
Thứ Sáu, 10/12/2021, 7:00 – 9:00 giờ tối

Speaker:
Diễn giả:

Adrian Siy, Banking Advisor
Adrian Siy, Chuyên viên Tư vấn Ngân hàng

Registration:
Đăng ký:

To register, please go to / Để đăng ký tham dự, xin vui lòng truy cập:

 register bt

or click https://forms.office.com/r/xDPd6x2CQS

 

Call Vincent Nguyen: / hoặc gọi Vincent Nguyen
tại số ĐT: 236-880-3250,
or/hoặc Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Location:
Địa điểm:

Online Workshop via Zoom; the invitation link will be emailed to you after registration.
Hội thảo trực tuyến qua Zoom; liên kết lời mời sẽ được gửi qua email cho bạn sau khi đăng ký.

Note:
Ghi chú:
Priority is given to Permanent Residents, Convention Refugees, Protected Persons, and Live-in Caregivers. After the registration, we will contact you to validate your information and confirm the registration. Please have your Permanent Resident card or immigration documents available.

Ưu tiên dành cho Thường trú nhân, Người Tỵ nạn, Người Được bảo vệ, và Người Chăm sóc tại gia. Sau khi đăng ký, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để xác thực thông tin của bạn và xác nhận đăng ký. Vui lòng chuẩn bị sẵn thẻ Thường trú nhân hoặc các giấy tờ nhập cư.

Seats are limited, registration is required. | Xuất tham dự có hạn, Vui lòng đăng ký trước.

 

flyer image
diamond border
Sign up now to take the full advantage of online settlement services.
We offer free online settlement services to support immigrants in their settlement journey.