ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ / Free PUNJABI Workshop

 

ਸਮੱਗਰੀ / Content:

  • ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਯੋਗਤਾ, ਟੈਸਟ, ਇੰਟਰਵਿਊ)|
  • ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਗਣਨਾ|
  • ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਕੱਲੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ|
  • Basic information on applying for citizenship (Eligibility, Test, Interview)
  • Form filling information and residence calculation
  • Language proof, supporting documents and minor alone application

 

 ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ / Registration: Manny Gill, Settlement Worker
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telephone: 604-588-6869 ext. 236
ਸਥਾਨ / Location: S.U.C.C.E.S.S. Surrey-Delta Service Centre, #100-15117 101 Ave, Surrey, BC
Note:
  • Eligibility ਯੋਗਤ: Permanent Residents, Convention Refugees, Protected Persons, and Live-in Caregivers. ਪੀ.ਆਰ., ਿੁਰਿੱਵਿਅਤ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ/ ਜਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇਲਈ ਮੁਫਤ ਪਰੋਗਰਾਮ
  • Please have your proof of permanent residency document ready:  PR Card, Confirmation of Permanent Residence, Record of landing paper, or Notice of Decision Letter for services
  • Seats are limited. Registration is required.

 


diamond border
Sign up now to take the full advantage of online settlement services.
We offer free and confidential online services to support immigrants in their settlement journey.